Referat som PDF

Referat Generalforsamling Lokallisten 2019

Formandens beretning

Kære alle.

Det vil altid være svært at bevare holdånden og energien, når den enkelte kandidat med skuffelse ikke bliver valgt til det politiske arbejde, man brænder for og gerne vil deltage i Men det er mit håb at holdånden i Lokallisten vil leve videre og gøre vores initiativ med Lokallisten både bære- og levedygtig. Der vil som regel være nogle forudsætninger for, at en Lokalliste kan opstå og være bæredygtig, en mærkesag eller en kendt person med politisk kraft. Derfor er det vigtig fremadrettet at flest mulige vil deltage i det politiske arbejde og gerne kandidere ved kommende valg. Mange kandidater kan samle flere stemmer end få.

Vi har forsøgt at bringe informationer og nyheder fra det organisatoriske og det politiske ud til vore medlemmer gennem især Lokallistens hjemmeside og nogle nyhedsbreve. Samtlige læserbreve i Nordvest nyt, har været bragt på hjemmesiden/Facebook., således at medlemmerne i Lokallisten kan føle sig informeret og som en del af listens politiske virke. Alle forslag, bemærkninger og indslag er meget velkomne og vil således være en kærkommen, men også nødvendig forudsætning for Lokallistens beståen og udvikling. Bestyrelsen og vore tre kommunalbestyrelsesmedlemmer modtager gerne forslag til ideer og synspunkter fra medlemmerne, som så efterfølgende bæres frem i bestyrelsen til politisk diskussion. Ligeledes arbejder bestyrelsen på at sikre, at alle de medlemmer der måtte ønske det, kan deltage i bestyrelsesmøder, men få har gjort det, måske fordi vi skal sætte mere fokus på muligheden for at deltage.

Den forløbne periode:
Efter en meget snæver konstituering mellem S, SF, DF og Enhedslisten valgte Lokallisten efterfølgende at indgå en samarbejdsaftale med konstitueringspartierne. Samarbejdsaftalen resulterede som bekendt i formandskabsposter for udvalgene: Udvalget for Børn og Skole nu med Sus som formand OG Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder med Lars som formand.

Det var meget tilfredsstillende at få tildelt disse områder, idet vi har fået stor indflydelse på netop nogle af de områder, som Lokallisten gik til valg på. Samtidig blev flere af Lokallistens holdninger om det brede samarbejde tilgodeset, idet blandt andet økonomiudvalget blev sammensat af alle valgte partier i kommunalbestyrelsen, et godt signal. Den smalle konstituering hvor stor forskellighed blandt konstitueringspartierne ikke er optimal, styrker Lokallistens indflydelse betragteligt. Lokallisten har i den forløbne periode sat et betydeligt aftryk i det politiske arbejde: Boligudviklingsplan, kommende samlet energiplan, en parkeringsanalyse for Holbæk by, skolenavne, kompetencen tilbage til de enkelte skoleafdelinger, færre elever i klasserne, styrkelse af lokalområderne, udflytning af arbejdspladser samt et forsøg på at skabe sund fornuft i det politiske arbejde. Det er fortsat Lokallistens DNA at medvirke til brede politiske beslutninger samt at uddelegering og decentralisering skal ske, hvor det giver god mening.

Fra bestyrelsen:
Lokallistens bestyrelse har afholdt månedlige møder, hvor vore valgte kommunalbestyrelsesmedlemmer og bestyrelsen mødes. Det har til tider været svært at samle alle. Men bestyrelsen ser det som en fordel at Lokallistens kommunalbestyrelsesmedlemmer deltager. På møderne drøftes løbende de dagsordener der forelægges kommunalbestyrelsen. På Holbæk kommunes hjemmeside fremgår alle dagsordener til de forskellige udvalg. På Lokallistens hjemmeside fremgår datoerne for Lokallistens gruppemøder. Herudover fastlægges 2 årlige temamøder. Det første temamøde afholdtes med god succes i Mørkøvhallen med god deltagelse og dagens tema afholdes her om lidt, hvor en garvet politisk borger fortæller om sit politiske arbejde gennem årene.

Det er vigtigt, at Lokallistens medlemmer kan komme til orde og stille forslag. Derfor modtager bestyrelsen gerne meninger og synspunkter fra medlemmerne. Et eksempel på forslag fra medlem, fører nu i nær fremtid til en ændring af skolenavne. Det tager indimellem tid i det politiske system inden et godt forslag vinder gehør…… hvis det skal ske efter Lokallistens motto om et bredt politisk samarbejde. Lokallisten har for nuværende 21 medlemmer. En halvering af medlemstallet siden kommunalvalget. Vi håber selvfølgelig på, at mange flere kommer til op mod næste valg, således at Lokallisten kan få den nødvendige styrke og opbakning til at fortsætte det gode arbejde og stå stærkt frem mod næste valg.

Lokallistens økonomi er især sammensat af tilskud fra kommunen, medlemskontingent og en 3% ”partiskat” fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne.

Aktiviteter:
Fremadrettet vil bestyrelsen overveje forskellige aktiviteter i lokallisten, således at Lokallistens synlighed kan optimeres ikke bare gennem det politiske arbejde men også gennem anderledes tiltag. Opgaven bliver at kunne aktivere folk til at deltage i kommende arrangementer. Forslag er velkomne. Der skal allerede nu også tænkes fremadrettet på kommende valg med valg af strategier. Også her er forslag/ideer velkommen.

Bedste hilsner
Finn Martensen