fbpx
Kandidater2017-10-15T13:11:16+00:00

KANDIDATER

 

 

Sine Agerholm er borgmesterkandidat for Lokallisten for hele Holbæk Kommune.

Sine har mange års erfaring med kommunalpolitik og har siddet i byrådet siden kommunesammenlægningen. Hun har stor og bred indsigt i alle politikområder – ikke mindst på det økonomiske område.

Sine siger: “Vores kommune skriger efter politisk lederskab. Et lederskab der ser fællesskabet og samarbejdet som de vigtigste forudsætninger for at lykkes. Demokratiet skal virke hver dag – også med reel inddragelse af borgere og medarbejdere. Ledelsen skal have både mod og vilje til at tale åbent og ærligt om tingene, som de er. Og så skal vi have en borgmester med både rygrad og erfaring, der kan give den administrative ledelse det nødvendige med- og modspil i det daglige arbejde.”

Finn har, efter 8 år i byrådet, lyst til at fortsætte det politiske arbejde.

Han har været skoleleder igennem mange år og har derfor et stort indblik i børn og unges udvikling, i kommunens organisation på godt og ondt, og i hvor stor betydning arbejdsglæde har for medarbejdernes trivsel og produktivitet.

Finn siger: ”Ro og stabilitet omkring budgetterne er en vigtig forudsætning for vækst og udvikling i hele Holbæk kommune – og nødvendig hvis vi skal undgå nedskæringer på velfærden. Derfor er et ærligt og tillidsbaseret politisk samarbejde en mærkesag for mig. Der skal være bred politisk opbakning bag alle væsentlige beslutninger.”

Finns fokusområder er:

… at få skabt grobund for levende lokalsamfund, hvor folk har større indflydelse på lokalområdernes udvikling, og hvor ildsjælene i foreningslivet støttes og værdsættes for det arbejde, de udfører.

… at få stoppet dokumentationshysteriet, der – i form af styring og kontrol – er blevet sin egen værste fjende. Sagsgange i den kommunale administration skal forenkles betragteligt, så betjeningen af borgerne kan udføres hurtigt og smidigt.

…at styrke de lokale fællesskaber. Med flere medarbejdere på børneområdet skal fællesskaberne styrkes, så flest mulige børn og unge kan være med. De lokale daginstitutioner og skoler skal bevares og have råderet over eget budget.

Steffen er medstifter af Lokallisten for hele Holbæk Kommune og mener, at borgerne i Holbæk Kommune har fortjent bedre.

Han siger: ”Der bliver givet udtryk for megen frustration blandt personalet på såvel børne- som ældreområdet, og vi ser et stigende tryk på sundhedsudgifterne. Samtidig med det kan vi konstatere, at vi nu er landets fattigste kommune.

Vi har brug for en ny politisk ledelse i vores kommune med en aktiv borgmester, der tænker i fællesskaber og samarbejde. Fokus skal flyttes fra regneark og økonomiske pejlemærker og rettes mod menneskers trivsel og livskvalitet.”

Steffens fokusområder er:

… at få sat sundhed og forebyggelse af sygdom på dagsordenen. Alle trives bedst med at være frie og uafhængige af det offentlige – med at kunne klare sig selv i frugtbare fællesskaber. Derfor skal vi gøre alt, hvad vi kan for at forebygge og rehabilitere – og gerne med inddragelse af frivillige fællesskaber, hvor relationen mellem mennesker er den bærende kraft.

… at flere unge kommer med på uddannelsesvognen. Det skal fremmes igennem et tæt og forpligtende samarbejde mellem kommunen, erhvervslivet og de lokale uddannelsesinstitutioner. Det er både i den enkelte unges og i virksomhedernes interesse. Uddannelse er nødvendig for at sikre sig plads i arbejdsfællesskabet gennem hele livet, og for virksomheder er det essentielt at have den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft til rådighed.

…at vi får en borgmester, der er i stand til at sætte dagsordenen og udstikke retningen for kommunens virke. Det gælder både i samarbejdet med direktionen, med de folkevalgte i kommunalbestyrelsen og med inddragelse af borgere og medarbejdere. Det skal være slut med økonomiske overraskelser og store regnefejl.

Lars har tidligere arbejdet med journalistik og ledelse, og er i dag konsulent med eget firma. Politisk har han et stort ønske om at styrke lokalsamfundene.

Lars siger: ”Gennem en tættere og enklere dialog skal frivillige og foreninger mærke opbakning til deres lokale projekter, udfordringer og idéer. Samtidig skal skoler og daginstitutioner have væsentlig mere selvbestemmelse, så ledere og forældre kan tage langt flere beslutninger end i dag.”

Lars’ fokusområder er:

…at arbejde for større opbakning til de frivillige. Det er de frivilliges indsats og idérigdom, der fornyer de små samfund og skaber liv – derfor skal borgerdrevne projekter og idéer bakkes op med både økonomi og vejledning i Holbæk Kommune.

…at øge trygheden for de udsatte børn. Vi skal især have blik for de børn, der mistrives på grund af dårlige sociale kår. Det er børn, som mangler voksenkontakt, og som har brug for vores omsorg og opmærksomhed. Her har fællesskabet, kommunen, lærere og pædagoger et særligt ansvar.

…at sikre arbejdskraft via tilflytning. Levende lokalsamfund skal være med til at sikre, at vi også fremover kan tilbyde virksomhederne den nødvendige arbejdskraft – og byerne den købekraft, vores forretninger har brug for. Vi skal tilbyde forskellige og gerne alternative boligformer, når der udarbejdes lokalplaner. Vi skal bruge energien på at støtte vores nuværende virksomheder, så de får optimale betingelser for at udvide og forløse deres potentiale. Det gør vi bedst med hurtig og smidig sagsbehandling i forvaltningen.

Pia arbejder til dagligt som socialrådgiver i en forstadskommune til København. Her møder hun dagligt mennesker, der enten er blevet syge eller på anden måde er havnet på offentlig forsørgelse. Det er en livssituation, som det kan være vanskeligt at se sig ud af.

Pia oplever en arbejdsgiver, der stoler på at medarbejderne – der har tillid til dem og deres faglighed. Det giver både handlefrihed og beslutningskompetence til at hjælpe borgeren videre i tilværelsen – og det giver arbejdsglæde. Sådan skal det også være i Holbæk Kommune.

Pia siger: ”Det er på tide, at byrådet tager ansvaret alvorligt – både for økonomien og for de ansattes og borgernes trivsel. Det vil vi i Lokallisten med Sine Agerholm i spidsen. I politik er der to veje at gå – nedskæringsvejen eller investeringsvejen. Jeg tror på den sidste. Men det kan kun lade sig gøre, hvis vi tør investere i mennesker og tænker utraditionelt.

Pia fokusområder er:

…at øge arbejdsglæden hos kommunens medarbejdere. Vi skal stole på medarbejdernes faglighed og have tillid til deres beslutningskompetence. Der skal være det rigtige forhold imellem de mål, vi sætter og den tid, der er til at udføre arbejdet. Medarbejderne skal inddrages i politikudviklingen – det skaber medejerskab. Det skal give mening i hverdagen, og det er som bekendt dem, der er tættest på opgaven, der ved, hvor skoen trykker. Lyt til medarbejderne – det betaler sig!

…at skabe overskud til at se og lytte til de mennesker i alle aldre, der har brug for fællesskabet. Også til dem, der har brug for en kærlig hånd i ryggen for at komme videre i tilværelsen. Det bidrager arbejdsglæden også til. Når medarbejderne går glade på arbejde, leverer de mere – sådan er det bare – og det smitter af på os andre.

…at bevare og udvikle levende lokalsamfund. En skattekrone er ligeså meget værd i én af kommunens mindre byer som i Holbæk. Derfor skal den grundlæggende kommunale service omfatte alle. Vi skal bevare og udvikle de lokale daginstitutioner og folkeskoler. Det er essentielt for at opretholde liv i lokalsamfundene. Det kræver, at vi som borgere tager et medansvar for den lokale udvikling. Det vil de fleste heldigvis, hvis vi bliver inddraget som de uundværlige medspillere, vi er.

Lars er økologisk planteavler og bor på en gård i St. Grandløse i udkanten af Vipperød. . Landbruget har altid været hans store interesse – han holder af at være ude i den friske luft, hvor der er højt til himlen, og hvor han kan se tingene gro. Lars har tidligere været eksportchef i flere industrivirksomheder.

Lars siger: ”Vi har fem børn i alderen fra 2 til 21 år. De tre yngste går i hhv. vuggestue, børnehave og folkeskole, så jeg har en helt naturlig interesse i, at kvaliteten i børnenes institutioner bliver mærkbart forbedret.”

Lars’ fokusområder er:

…at der SKAL være flere pædagoger i kommunens daginstitutioner, og tid til at se, høre og støtte det enkelte barn i folkeskolen. Børnene er vores fælles fremtid. Hver en krone der investeres i børnenes trivsel og udvikling kommer mange gange tilbage, det viser al erfaring og forskning.

 …at styrke folkeskolen. Folkeskolen er vores grundpille og vigtig for samfundets sammenhængskraft. Derfor er det beskæmmende, at nedskæringer i skolernes budgetter har medført så mange forringelser, at flere forældre overvejerat vælge de private skoler. De lokale folkeskoler skal have selvstyret tilbage med egen inspektør, pedel og rengøringspersonale. Lærerne skal have tid til forberedelse og til den enkelte elev, så vi skal arbejde for, at der maksimalt er 22 elever i klasserne.

 …at opretholde og udvikle levende lokalsamfund. Daginstitutionen og den lokale folkeskole er grundlaget for alt liv i lokalsamfundet. Gode og trygge rammer omkring vores børn er forudsætningen for, at børnefamilierne bliver boende og at nye flytter til. Og uden børnefamilier lukker først skolen, de lokale foreninger mister medlemmer, butikkerne får svært ved at overleve og huspriserne falder. Så investeringer i vores børn kommer alle til gode.

Tina arbejder til dagligt som demenskonsulent, og ved siden af har hun sin private konsulentvirksomhed, hvor hun holder foredrag, underviser og rådgiver familier. Desuden er hun ”pårørende” til sin datter med senhjerneskade.

Nær Kr. Eskilstrup ligger Blæsenborg Haverefugium, som danner rammen om Tinas liv. Her bor tre generationer sammen. Det er en anderledes og livgivende måde at leve på – et lykkeligt valg for hele familien.

Tina siger: ”I Blæsenborg Haverefugium inviterer vi indenfor til samvær, nærvær, kurser og events. Min passion for hjernens virkemåde gør, at jeg arbejder med sanserne, nærvær og humor. Jeg nyder den energi der er og opstår i relationen mellem mennesker. Og det er de erfaringer, jeg vil tage med ind i det politiske arbejde.”

Tinas fokusområder er:

…at arbejde målrettet for, at alle føler sig anerkendt og respekteret i de lokale fællesskaber. Det hele handler om menneskers trivsel – og den har ingen alder. Blomstring handler om muligheder for meningsfuld beskæftigelse, hvor værdighed ikke er gjort til en politik. Hvor den enkeltes ressourcer bruges, der hvor den enkelte kan vokse som menneske.

…at bevare og udvikle levende lokalsamfund. Vi skal alle tage et aktivt medansvar for vores lokalsamfund. Vi skal hjælpe med at skabe muligheder for hinanden på tværs af generationer. Udviklingen skal ske med omtanke og med særligt fokus på, hvordan vi bringer fællesskaber tilbage til vores liv. Levende lokalsamfund skal være det aktive opland, der trækker nye familier til vores kommune. Det kræver, at vi værner om den lokale daginstitution og folkeskole.

…at fremme det aktive medborgerskab. Vi bliver nødt til at blive bedre til at se hinanden og række hånd frem til dem, der har brug for det. Vi skal kort sagt komme hindanden mere ved. Livet leves mellem mennesker. Derfor skal vi støtte initiativer, der styrker de lokale fællesskaber.

John bor i Stigs Bjergby, hvor han både er født og opvokset. Han har gennem mange år været engageret i det lokale foreningsliv i Idræts- og Beboerforening. Hans lokalpolitiske interesse blev vakt, da den lokale skole i sin tid blev nedlagt.

John siger: ”Nu har jeg både tid og lyst til at lægge kræfter i det lokalpolitiske arbejde, og det er der brug for! Vi skal væk fra blokpolitikken, det dårlige samarbejde, de ringe arbejdsvilkår for kommunens ansatte og de evige sparerunder. Jeg vil være med til at give kommunernes indbyggere håbet og glæden ved at bo i Holbæk Kommune tilbage. Det kræver nytænkning, hvis vi skal trække kommunen ud af det dynd, den er havnet i.”

Johns fokusområder er:

…at bevare og udvikle levende lokalsamfund. Lokalområderne skal være drivkraften for en ny udvikling i hele Holbæk kommune. Næring til en ny vækst skal komme via ”friskluftshungrende” udflyttere fra bl.a. det storkøbenhavnske område. Men det kræver, at vi i lokalsamfundene, kan tilbyde gode daginstitutioner, ordentlige skoler med sikre skoleveje, internet med gode hurtige forbindelser, brugervenlige bus og togforbindelser. En væsentligt bedre kvalitet i den grundlæggende velfærd, end tilfældet er i dag.

…at medvirke til et politisk lederskab, der kan samle, og som samtidig har erfaring og rygrad til at kunne give direktionen et fornuftigt med- og modspil i det daglige arbejde. Vi må som borgere kunne forvente, at vores folkevalgte repræsentanter arbejder uselvisk i hele kommunens interesse.

…at styrke den tætte og ærlige dialog med Ældrerådet, Ældresagen og andre om, hvordan vilkårene for de ældre løbende kan forbedres. De ældre medborgere i vores kommune har trange vilkår, og det SKAL forbedres.

Allan har været en del af fællesskabet i Holbæk kommune i mere end 50 år, hvor han bl.a. har taget aktivt del i foreningslivet – både som aktiv udøver og i bestyrelser. Sammen med sin kone, Lisbeth, har han to dejlige børn, som har beriget familien med fire børnebørn. Allan har derfor et naturligt fokus på trivsel og livskvalitet for alle generationer. Han kommer fra det private erhvervsliv, hvor han de seneste 22 år har været adm. Direktør for Ojega Mailorder A/S. Nu arbejder han kun et par dage om ugen, efter eget ønske, som Senior Specialist i ledergruppen hos moderselskabet AJ Produkter, så der er endelig blevet tid til politisk arbejde.

Allan siger om sin motivation for at stille op for Lokallisten:

”Jeg er sikker på, at jeg kan gøre en forskel. Der skal nytænkning til og evnen til at turde stille spørgsmål. Jeg brænder for Økonomisk stabilitet, Erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik, for bæredygtig vækst og for at skabe levende lokalsamfund, som fundament for menneskers trivsel og livskvalitet. Vi skal skabe gode og sunde fællesskaber for mennesker i alle aldre, så vi føler os anderkendte og kan være aktive hele livet.”

Allans fokusområder er:

…at opmuntre til aktivt medborgerskab og støtte de initiativer, der styrker de lokale fællesskaber. Alle – på tværs af generationer – skal være en del af det lokale fællesskab, ingen skal føle sig udenfor. Daginstitutionen, skolen og det lokale foreningsliv er forudsætninger for at bevare og udvikle levende lokalsamfund. Det er i alles interesse. Derfor skal vi alle tage del i ansvaret for de kulturbærende institutioner og aktiviteter. Og når vi gør en indsats for at højne kvaliteten lokalt, skal gevinsten naturligvis komme lokalsamfundet til gavn.

…at fremme de unges lyst og vilje til at uddanne sig og medvirke til at langt flere bliver en del af arbejdsfællesskabet. Det skal ske i et aktivt samspil mellem kommunen, erhvervslivet og de lokale uddannelsesinstitutioner. Det private erhvervsliv bliver ofte glemt til trods for, at de bidrager aktivt til fællesskabet – både med arbejdspladser, sponsorater og andre aktive indsatser. Det skal være attraktivt og værdiskabende at være virksomhed i vores kommune.  

…at skabe trivsel og arbejdsglæde i kommunens arbejdsstyrke. Glade og tilfredse ansatte udmønter sig i bedre service og kvalitet. Det ved vi i det private erhvervsliv. Indflydelse og ansvar følges ad, og vi skal give begge dele tilbage til ledere og medarbejdere i yderste led. Personalet er uddannet indenfor eget felt, og de er de nærmeste til at se, hvordan ressourcerne anvendes bedst til gavn for borgerne. Sidegevinsten af medejerskab er øget effektivitet, så det vil tilmed gavne den slunkne kommunekasse.

Stine er 30 år, og har sammen med sin mand to børn på hhv. 2 og 5 år. Til dagligt arbejder hun som gymnasielærer i fagene dansk og psykologi. I sit daglige virke som gymnasielærer oplever Stine på nærmeste hold, hvordan flere og flere unge mennesker kæmper med livet.

Stine siger om sin motivation for at stille op som kandidat: ”Jeg er kandidat til kommunalbestyrelsen, fordi der er en række forhold i kommunen, som jeg ønsker at ændre på. Især brænder jeg for, at vi skal have bedre forhold for vores børn i vuggestuer og børnehaver. Det er svært at være ung i et præstationssamfund som vores. Derfor skal vi lære vores børn og vores unge mennesker, at de ikke er alene – at sammen kan vi mere. Vi skal væk fra tendensen til at udvikle vores børn til et kollektiv af egoister – det er usundt for dem, og det er en af grundene til, at flere og flere unge mennesker bokser med psykiske lidelser.”

Stines fokusområder er:

…at der skal investeres i kommunens børn. Det er helt essentielt, hvis vi ønsker at give vores børn et godt liv. Trivsel i de tidlige år betyder større sandsynlighed for trivsel i ungdoms- og voksenårene. Mistrivsel derimod, kan komme til at koste vores kommune dyrt, fx i form af behandling af psykiske diagnoser. Vi høster, hvad vi sår, og derfor SKAL der være flere pædagoger i kommunens daginstitutioner.

…at passe på det personale, der tager sig af børnene – af mennesker i alle aldre – i vores kommune. Forskningen viser, at det opleves som en alvorlig psykisk belastning, at man som fagperson bliver nødt til at give afkald på sin faglighed – når man kan se, hvad der er brug for men ikke har frie hænder til at gøre det. Det er helt essentielt, at vores pædagoger, lærere og SOSU-personale er glade for at gå på arbejde – dét får vi glade børn, unge og ældre ud af. Derfor SKAL der være tid til arbejdet.

… at styrke udviklingen af lokalsamfundene i Holbæk kommune. Skolerne i kommunens lokalsamfund skal bevares, da de er en forudsætning for, at børnefamilierne bliver boende og nye flytter til. Børnefamilierne er en stærk ressource, som vi ikke kan undvære. Lokalsamfundene skal blomstre, og det kan de komme til, hvis institutioner, skoler, plejehjem osv. får større selvbestemmelse – de ved bedst, hvad der skal gøres, og hvad man kan gøre i deres lokalområde. Derfor SKAL vi understøtte et øget lokalt engagement.

Dorte er uddannet lærer og har indtil for nylig arbejdet som sådan og altid i folkeskolen. Hun har gennem årene været tillidsrepræsentant, medlem af kredsstyrelsen i DLF, konstitueret viceskoleleder og afdelingsleder for en specialafdeling. Og selvfølgelig undervist en masse børn. Men efter lock-out’en og lov 409 var det ikke længere den samme folkeskole. Sammen med de mange besparelser og strukturændringer i Holbæk Kommune gik det hårdt ud over arbejdsglæden og tiden til eleverne. Dorte valgte derfor at sige farvel til folkeskolen og arbejder nu i butik.

Om sin motivation for at stille op som kandidat, siger Dorte:

”Jeg tror på, at Lokallisten kan være med til at skabe en anstændig udvikling i den rigtige retning i vores kommune – det er der brug for. Og jeg vil gerne tage min del af ansvaret for, at den udvikling kommer til at ske.”

Dortes fokusområder er:

…at der skal investeres i børnene – de er vores fremtid. I daginstitutionerne skal der være tid til nærvær og til det pædagogiske arbejde. Det kræver mere pædagogisk personale, end der er i dag. En tilførsel af ressourcer til daginstitutionsområdet er absolut nødvendig for at fremme børnenes trivsel og udvikling. På skoleområdet trænger man især til ro. Ro til at udføre kerneopgaven; undervisning! Der bør komme nogle år nu, hvor skolestrukturen ikke laves om, og hvor der ikke indføres nye udviklingsområder.

…at bevare og udvikle levende lokalsamfund. Det er vigtigt, at der lyttes til og samarbejdes med borgerne – både dem i Holbæk by og dem ude i de mindre byer og små lokalsamfund. I alle lokalsamfund findes ildsjæle, som gerne vil være med til at udvikle deres lokalområde. Og som allerede gør det. De må ikke føle sig oversete – de skal have kommunens opbakning, respekt og støtte. Levende lokalsamfund med aktiviteter og velfungerende skoler og daginstitutioner er helt afgørende for, at Holbæk Kommune er et attraktivt sted at leve og bo.

… at kommunens medarbejdere bliver taget seriøst. Der skal lyttes til dem, stoles på deres ekspertise og vises dem tillid. Mange medarbejdere i Holbæk Kommune har i de seneste år oplevet, at deres arbejdsvilkår er blevet markant forringet, samtidig med en oplevelse af ikke at blive lyttet til. Det er et alvorligt problem. Det er medarbejderne ude på de enkelte arbejdspladser, som ved, hvad der er vigtigt og hvad, der giver mening.

Susanne har boet i Svinninge i 28 år. Hendes børn har gået på den lokale skole, og Susanne har arbejdet som leder af hjemmeplejen i Svinninge i 16 år. Igennem årene har hun været en del af diverse forældrebestyrelser i daginstitutioner, skoler og i den lokale gymnastikforening og har derfor følt og mærket i sin egen hverdag, hvad fællesskab og medindflydelse betyder for hele familien.

Om sin motivation for at stille op som kandidat, siger Susanne: ”I de senere år har jeg oplevet at mere og mere bliver centraliseret i Holbæk midtby. Denne udvikling ønsker jeg at være med til at vende. Det skal være VORES kommune. Én samlet kommune med levende lokalsamfund, som blomstrer med forskellighed og livskvalitet på alle niveauer.”

Susannes fokusområder er:

… at bevare og udvikle levende lokalsamfund. Gode ideer og fællesskab er ikke noget, man kan bestille eller tvinge igennem. De kommer fra borgerne – fra alle dem, som er en del af lokalsamfundet. Ildsjæle i alle aldre, kommunens ansatte, de lokale institutioner og erhvervslivet. Vi skal opmuntre til og understøtte de initiativer, der sættes i gang, og som styrker både små og store fællesskaber.

… at arbejde for ”det gode ældreliv”. Vi skal blive bedre til at se hinanden og række hånden frem til dem, der har brug for det. Det gælder også – og måske især – i omsorgen for vores ældre medborgere. Jo bedre man trives, des mindre har man behov for de offentlige. Kommunen skal skabe gode muligheder for træning og aktiviteter for vores ældre borgere i lokalområdet. Det giver livskvalitet for den enkelte og plads i budgettet til at give den bedste pleje og omsorg til dem, der virkelig har brug for det.

… at bevare og udvikle de lokale daginstitutioner og folkeskoler – de er hele omdrejningspunktet for udviklingen i lokalsamfundet. Vi skal investere i børn og unge. De er vores fremtid. I daginstitutionerne skal der være tid til nærvær og pædagogisk aktivitet. I skolen skal der være rum for læring og udvikling af kompetencer – både faglige og sociale. Det kræver flere voksne i børnenes institutioner og respekt og anerkendelse af lærernes indsats.

Jan har siden ungdommen været engageret i mange former for frivilligt arbejde. Da børnene var små, var det foreningslivet i lokale gymnastik- og sportsklubber, der trak, mens han i de seneste år især har brugt sin energi på kultur- og fritidslivet i Holbæk. Jan elsker at sætte nye ting i gang og har været med i flere af Sidesporets projekter, ligesom han har været med i Lokallisten fra begyndelsen. Jan driver sit eget bureau, hvor han laver hjemmesider og leverer grafiske løsninger. Han er far, farfar og meget glad for golf.

Jan siger: ”Mit overordnede politiske mål er at gøre Holbæk Kommune til et sted, hvor man føler sig hjemme hele livet – som barn, som ung, som børnefamilie, som midaldrende og som ældre. Det højeste mål er, at alle kan blive en del af et fællesskab, uanset om de bor i byen eller på landet – og at der er hjælp at få, når det virkelig kniber.”

Jans fokusområder er:

…at skabe mere kultur i levende lokalsamfund. Når det handler om kultur, når vi længst, når borgerne driver projekterne, mens byrådet understøtter idéerne – også økonomisk – uden at overtage styringen. Det er sådan vi får de mange små, levende kulturelle oplevelser. Især skal vi gøre os umage for at stimulere lokalsamfundene til at folde sig ud­ – vi bliver en levende kommune, når de borgerdrevne projekter skyder frem, hvor vi mindst venter det.

… at lokke flere tilflyttere til levende lokalsamfund. Øget bosætning er en af de bedste måder at skabe bedre økonomi i Holbæk Kommune. Og det er ikke nok at udstykke dyre områder i Holbæk. lokalsamfundene skal være attraktive for byboere, der gerne vil have højt til himlen og luft omkring sig. Vi skal kunne tilbyde billige boliger, grønne områder og spændende fællesskaber i vores stations- og landsbyer – det er de tre vigtigste parametre, når byboerne søger ud på landet.

… at udnytte landskabet til at øge turismen. Vores turisme er i dag meget ensidigt lagt an på fjord og vand – som rettelig også er et stort gode for os alle. Men fx det bakkede landskab ved Maglesø og de store vidder ved Åmosen er bestemt også noget, vi kan være stolte af. Det er et sjældent og varieret terræn, der inviterer til vandreture, til cykelture – eller en kombination. Vi kan komme langt, hvis vi satser på vandre- og cykelturismen både langs vandet men også i det kuperede landskab. Vores kommune er Danmarks Skotland.

Efter mange år i landlige omgivelser i den gamle Tornved Kommune, er Pia flyttet ind i en skøn andelsbolig i Brolæggerstræde i Holbæk. Hun er mor til en voksen søn og er nu også blevet farmor. Oprindeligt er hun uddannet sygeplejerske men byggede senere ovenpå med en diplomuddannelse som sundhedsplejerske. Gennem sit arbejde har Pia set mange sider af sundheds- og sygeplejen både i Danmark og på Grønland og arbejdet med mennesker i alle aldre.

Om sin motivation for at stille op som kandidat, siger Pia: ”Jeg vil gerne være med til at tage et aktivt medansvar for den politiske udvikling, tanker og visioner i og om Holbæk kommune. Jeg vil gerne lære og tænker, det er godt, at der kommer flere kvinder ind i kommunalpolitik.”

Pias fokusområder er:

… at investere i børnene først. Børn skal have de bedst mulige trivsels- og opvækstbetingelser. Tidlige og forebyggende indsatser giver en uvurderlig gevinst for det enkelte menneske. Vi skal arbejde for, at vores institutioner opnår de anbefalede normeringer, så de er bedre rustet til indsatserne. Kan vi komme et spadestik dybere, hvor vi sammen skaber lokale miljøer, der fremmer sundhed og trivsel, kan vi vinde endnu mere på den lange bane.

… at forbedre folkesundhed via lokale fællesskaber. Levende lokalsamfund præget af solide fællesskaber, nærvær og anerkendelse øger menneskers trivsel og livskvalitet – og det fremmer sundheden. Vi skal komme hinanden mere ved, og det kan fx understøttes med byplanlægning, der giver plads til forskellige boformer og inviterer til forskellighed i beboersammensætningen – også på tværs af generationer.

… at arbejdsglæden kommer tilbage på kommunens arbejdspladser. Klimaet på arbejdspladsen har stor betydning for vores sundhed, fordi vi tilbringer så stor en del af vores tid på arbejdet. Skal vi holde til et aktivt liv på arbejdsmarkedet i mange år, er et sundt og godt arbejdsmiljø nødvendigt. Arbejdsmiljøet for kommunens ansatte er vores fælles ansvar. Vi vil skabe arbejdsro, lægge beslutningskompetencen så tæt på opgaven som muligt og udvikle kommunen i åbne demokratiske processer. Og medarbejderne skal kunne indfri målsætningerne med de ressourcer, de har til rådighed. Holbæk Kommune skal være en arbejdsplads, som medarbejderne er glade for og stolte af.

Laila bor i Tuse sammen med sin mand, og tilsammen har de fire børn. Laila har via sit arbejde, med udsatte og sårbare mennesker og familier, oplevet at alt for mange er overladt til sig selv og deres egen kamp imod ”systemet”. Hun mener, at lovgivningen skal bruges til at hjælpe de mennesker, der har brug for en hånd i ryggen, og det skal foregå respektfyldt, smidigt og med en god vejledning.

Om sin motivation for at stille op som kandidat, siger Laila: ”I de senere år har vi set, hvordan kommunens økonomiske kaos har ført til nedskæringer, der har ramt mennesker i alle aldre. Det vil jeg gerne være med til at rette op på. Det er naturligvis ikke muligt at rette op på det hele på én gang, men med en realistisk genopretningsplan kan vi tænde lys for enden af tunellen. Jeg går ind i det politiske arbejde med et klart ønske om at skabe bedre rammer for trivsel og livskvalitet – også for de mest udsatte mennesker i samfundet.”

Lailas fokusområder er:

… at sikre borgernes retssikkerhed. Mange udsatte og sårbare mennesker og familier kæmper dagligt en ulige kamp for deres rettigheder. Kommunen skal vejlede og støtte dem, der har behov for en særlig håndsrækning. Loven skal overholdes, sagsbehandlingen skal være hurtig og smidig, og så skal der sættes ind med tidlige og forebyggende indsatser, inden problemerne vokser sig store. Det er der både livskvalitet og penge i.

… at investere i børnene først. Alle forældre skal trygt kunne aflevere deres børn i kommunes institutioner og vide, at der er voksne nok til at sikre en udviklende hverdag for alle børn. En god og tryg start på livet er afgørende for, at færre børn og unge får behov for særlig støtte senere i livet. Det er godt for den enkelte – men også for kommunekassen.

… at bevare og udvikle levende lokalsamfund. Kommunen skal understøtte de lokale ildsjæle, der dagligt medvirker til liv i lokalsamfundene. Og vi skal sætte gang i en bevægelse, hvor flere rækker hånden frem, når andre har brug for det. Livet leves mellem mennesker, og alle – uanset alder og social status – har brug for at føle sig anerkendt som en ligeværdig del af fællesskabet.

Jesper er 33 år og bor for sig selv midt i Holbæk. Til daglig arbejder han som greenkeeper i Holbæk Golf klub. Jesper har tidligere været lokalformand for DSU i Fredericia, så politik er ikke helt nyt for ham, og nu vil han gerne gøre sin indflydelse gældende.

Om sin motivation for at stille op som kandidat, siger Jesper: ”Jeg har længe haft lysten til at gå aktivt ind i lokalpolitik, hvor jeg gerne vil være med til at skabe rammer for bedre trivsel og livskvalitet for helt almindelige mennesker i alle aldre. Der er brug for mennesker, der både har den sunde fornuft og hjertet med i det lokalpolitiske arbejde. Vi skal have kommunen rettet op og sikre, at den ikke kommer i samme dårlige økonomiske situation igen og igen…”

Jespers fokusområder er:

… at der skal investeres i børnene først. En god og tryg start på tilværelsen er helt afgørende for det enkelte menneskes videre udvikling. Børnene skal opleve et udviklende rum i daginstitutionerne, og folkeskolerne skal – udover det faglige indhold – have fokus på elevernes almene dannelse og værdien af sunde sociale relationer. Det kræver investeringer, og alle undersøgelser viser, at penge brugt på børn og unge tjener sig hjem igen mange gange på den lange bane. Jo før vi kommer i gang, des bedre resultater.

… at medvirke til at flere unge får en uddannelse. Kommunen skal være pro-aktiv i forhold til at trække flere uddannelser til Holbæk. For rigtig mange unge er det afgørende, at de kan uddanne sig lokalt. Med nutidens muligheder indenfor it og fjernundervisning må det være muligt at udvide viften af lokale uddannelsesvalg for de unge. Samtidig skal der arbejdes aktivt på at skabe attraktive ungdoms- og uddannelsesmiljøer, hvor de unge kan mødes og finde sammen i frugtbare fællesskaber.

… at styrke grundlaget for ”det gode ældreliv”. Alle – uanset alder – skal have en værdig og indholdsrig tilværelse. Man skal først og fremmest føle sig respekteret og anerkendt i de lokale fællesskaber, man indgår i. Får man brug for en håndsrækning, fx fordi alderssvækkelse gør én ude af stand til at klare sig selv, så skal samfundet træde til. Kommunen skal tilbyde en tilstrækkelig kvalitet i den grundlæggende pleje og omsorg, men vi skal også arbejde aktivt for, at vi som medborgere bliver bedre til at se hinanden og de behov, der er. En professionel relation kan aldrig helt erstatte en frivillig relation mellem mennesker.

X