Referat af 1. ordinære generalforsamling i Lokallisten

1. Valg af dirigent – Lars Q. Konstaterer korrekt indvarsling.

2. Valg af stemmetællere – Lars Q og Sine A

3. Formandens beretning – Godkendt

4. Regnskabsaflæggelse – Godkendt

5. Behandling af indkomne forslag – Ingen forslag

6. Fastsættelse af kontingent – Bestyrelsen foreslår 300 kroner. Vedtaget

7. Godkendelse af budget – Godkendt med bemærkning om sommermøde + medlemshvervemøde + udadrettede aktiviteter

8. Valg til bestyrelsen – på valg er Steffen, Erik og Sine. Erik genopstiller som kasserer. Genvalgt. Der er tre kandidater til de to pladser: Lars Schandorff, Dorte Albers og Torsten Sylvest. Dorte og Lars valgt.

9. Valg af suppleanter – Torsten og Jørgen opstiller. Begge valgt.

10. Valg af revisor plus suppleant – Gerd Battrup ny revisor. Steffen som suppleant.

11. Eventuelt. Ingen punkter.

Dirigenten afslutter generalforsamlingen.